EN

|

DA

Vedtægter

Vedtægter for Dansk Muslimsk Union

§ 1 Navn, hjemsted og værneting

Stk. 1

Organisationens navn er DMU (Dansk Muslimsk Union) og har hjemsted samt værneting i Hvidovre

Kommune, Bibliotekvej 68, 2650 Hvidovre.

Stk. 2

Mauris vel quam vel felis maximus bibendum vel quis erat. Duis accumsan posuere.

§ 2 Formål

Stk. 1

Formålet med DMU er at udgøre en samlende enhed for danske muslimske organisationer og foreninger for at varetage muslimers interesser i det danske samfund. DMU vil servicere sine medlemmer med råd og vejledning for at de kan have det bedste muslimske organisations-og foreningsledelse i Skandinavien.

Stk. 2

DMU tilsigter særligt at få Islam som anerkendt religion i Danmark, at fremme retten til religionsudøvelse ihht. menneskerettigheder, at øge solidariteten mellem muslimer, at styrke den muslimske integritet i samfundet ved at værne om værdier som medfølelse, tolerance, respekt, oplysning og ærlighed.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1

Enhver organisation eller forening, der i sit værdigrundlag bekender sig til Islam, og som har et medlemstal på minimum 50 medlemmer, kan søge om optagelse som medlem af DMU.

Stk. 2

En ansøgende organisation bestående af en eller flere medlemsforeninger, kaldet Hovedorganisation, kan alene søge om optagelse for Hovedorganisationen og ikke for den enkelte medlemsforening. Optages Hovedorganisationen som medlem af DMU vil dens medlemsforeningers medlemstal dog indgå som Hovedorganisationens samlede medlemstal.

Foreninger der er medlem af en Hovedorganisation kan ikke selvstændig søge om optagelse i DMU.

Stk. 3

Med et medlemsorganisations eller -forenings medlem menes et registreret og betalende (kontingent) individ.

Stk. 4

Ansøgning om optagelse indgives til Formandskabet, som træffer beslutning herom. Ansøgningen kan udformes både som en motiveret ansøgning eller en skemalagt ansøgning, der kan findes på DMU´s hjemmeside.

§ 4 Formandskabet

Stk. 1

Formandskabet er DMU’s øverste myndighed og beslutningsdygtige forsamling.

Stk. 2

Formandskabet består af formanden, eller en udpeget repræsentant herfor, fra medlemsorganisationer eller -foreninger med mere end 400 medlemmer.

Stk. 3

Møder i Formandskabet afholdes skiftevis hos Formandskabets medlemmer, som derved agerer vært for Formandskabet. Mødeværten og generalsekretæren står for planlægning og udførelse af formandskabsmødet, herunder indkalder til møde, udarbejder dagsorden og er ansvarlig for referatskrivning.

Stk. 4

Enhed bevares ved enighed. Beslutninger i Formandskabet træffes udelukkende ved enighed. Er der således ikke enighed om et forslag, bortfalder forslaget.

Stk. 5

Generalsekretæren deltager ved alle formandskabsmøder, og har ingen stemmeret ved de beslutninger, der bliver træffet i møderne.

§ 5 Repræsentantskabet

Stk. 1

Repræsentantskabet er organisationens forslagsgivende forsamling.

Stk. 2

Repræsentantskabets medlemmer består af repræsentanter fra medlemsorganisationer og -foreninger med mere end 50 medlemmer. En plads i Repræsentantskabet opnås for medlemsorganisationens og -foreningens hver 50’ende medlem. Har en medlemsorganisation eller -forening således 100 medlemmer opnås ret til 2 repræsentanter til Repræsentantskabet og så fremdeles. Dog kan en medlemsorganisation eller -forening højest opnå 8 pladser i Repræsentantskabet.

Stk. 3

Repræsentantskabets medlemmer består af repræsentanter/formændene fra medlemsorganisationer og -foreninger.

Stk. 4

Repræsentantskabets medlemmer samles efter behov for at udarbejde og fremsætte forslag til Formandskabets endelige beslutning og godkendelse.

Stk. 5

Beslutninger i Repræsentantskabet træffes ved flerstemmighed. Ved stemmelighed kan Formandskabet dog beslutte om forslaget skal tages op til endelige beslutning i Formandskabet eller forkastes.

Stk. 6

Repræsentantskabet kan fremsætte forslag om oprettelse eller nedlæggelse af udvalg. Udvalg oprettes med henblik på at uddelegere udarbejdelsen af forslag som vedrører særlige emner og områder inden for DMU’s formålsparagraf, jf. § 2.

Stk. 7

Et udvalg består af 5 medlemmer valgt af Repræsentantskabet, hvoraf 2 medlemmer vælges af medlemsorganisationer og -foreninger med højest 200 medlemmer, og 3 medlemmer vælges af medlemsorganisationer og -foreninger med mindst 201 medlemmer.

Stk. 8

Et udvalg konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær.

Stk. 9

Et udvalg har til formål at udarbejde forslag inden for sit kompetenceområde og fremlægge dette til videre vedtagelse i det samlede Repræsentantskab.

Stk. 10

Forslag vedtaget af Repræsentantskabet forelægges Formandskabet til endelig beslutning om godkendelse.

§ 6 Daglig ledelse og Generalsekretærens opgaver/ arbejde

Stk. 1

Den daglige ledelse forestås af en Generalsekretær, der udtaler sig og agerer på vegne af Dansk Muslimsk Union og repræsenterer således organisationen i interne og eksterne anliggender.

Stk. 2

Generalsekretæren udpeges af Formandskabet blandt ansøgende kandidater, der sidder på posten for en periode af 3 år og kan genudpeges.

Stk. 3

Generalsekretæren er ansvarlig for sekretariatet, der består af sekretariatsleder, sekretær og formanden for økonomiudvalget, samt formændene for relevante udvalg.

Stk. 4

Medlemmer til Sekretariatet udpeges af generalsekretæren, der forelægger udpegelsen til formandskabets endelige godkendelse.

Stk. 5

Arbejdsgangen i Sekretariatet er fastlagt i Forretningsordenen for Generalsekretærens arbejde. Forretningsordenen bliver godkendt af Formandskabet og gælder i den tid generalsekretæren besidder sin post. Ved udskiftning af generalsekretær kan forretningsordenen også revideres.

Stk. 6

Formandskabet kan til enhver tid foretage beslutning om at afsætte Generalsekretæren. Afskedigelsen meddeles med et passende varsel, der er bestemt af gældende lovgivning.

§ 7 Kontingent

Stk. 1

Enhver medlemsorganisation og -forening indbetaler et årligt kontingent til DMU’s konto.

Stk. 2

Kontingentets størrelse og dets forfaldsdato fastsættes nærmere af Formandskabet.

Stk. 3

Kontingentets størrelse afhænger af om den pågældende medlemsorganisation eller -forening har plads i Formandskabet eller alene i Repræsentantskabet, hvor en plads i Formandskabet medfører et højere kontingent end en plads i Repræsentantskabet. Er en medlemsorganisation eller -forening repræsenteret i både Formandskabet og Repræsentantskabet betales alene kontingent for pladsen i Formandskabet. Er en medlemsorganisation eller -forening repræsenteret alene i Repræsentantskabet betales kontingent for pladsen i Repræsentantskabet.

§ 8 Årssamling

Stk. 1

Generalsekretæren indkalder alle DMU’s medlemsorganisationer og -foreninger til en årlig samling, kaldet Årssamlingen, som afholdes årligt i 2. kvartal.

Stk. 2

Dagsorden for Årssamlingen skal som minimum indeholde:
Valg af dirigent:
Godkendelse af Årsregnskab:
Generalsekretærens Årsberetning:
Organisationsmål for indeværende kalenderår:

§ 9 Årsrapport

Stk. 1

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2

Økonomiudvalget udarbejder årsregnskabet og fremlægger dette for alle medlemsorganisationer og -foreninger til Årssamlingen, som afholdes i 2. kvartal i et kalenderår.

§ 10 Tegningsret

Stk. 1

DMU tegnes af formanden for økonomiudvalget og Generalsekretæren i forening.

§ 11 Uenighed og Eksklusion

Stk. 1

Enhver uenighed om vedtægtsbestemmelsernes fortolkning og anvendelse forelægges formandskabet.

Stk. 2

Formandskabet træffer beslutning om uenigheder i henhold til stk. 1 samt om eksklusion af en medlemsorganisation eller -forening.

Stk. 3

Har en medlemsorganisation eller -forening gjort sig skyldig i illoyal adfærd, eller på anden måde handlet imod DMU’s interesser, værdier eller formål, kan eksklusion foretages.

Stk. 4

Spørgsmål om uenigheder i henhold til stk. 1 og spørgsmål om eksklusion tages op til et særligt indkaldt møde i Formandskabet med mindst 14 dages varsel og med ”uenighed om vedtægtsbestemmelsernes fortolkning og anvendelse” eller ”eksklusion” som eneste og specifikke punkt til behandling.

Stk. 5

Enhver medlemsorganisation eller -forening af DMU kan kræve spørgsmålet om uenighed i henhold til stk. 1 eller eksklusion taget op i Formandskabet til vedtagelse.

Stk. 6

Vedrører spørgsmålet om eksklusion af en medlemsorganisation eller -forening, der har plads i Formandskabet, kan den pågældende medlemsorganisation eller -forening ikke selv sidde med til behandlingen og vedtagelsen af hvorvidt eksklusion skal foretages eller ej.

Stk. 7

Foretages eksklusion af en medlemsorganisation eller -forening, ophører dennes pligter og rettigheder øjeblikkeligt og det annonceres fra DMU’s side, at den pågældende medlemsorganisation eller -forening ikke længere er medlem af DMU.

§ 12 Uenighed og Eksklusion

Stk. 1

Formandskabet træffer beslutning om vedtægtsændringer.

Stk. 2

Ændringer i Vedtægterne offentliggøres på DMU’s hjemmeside eller på anden måde, der er egnet som offentliggørelse.

Stk. 3

Enhver medlemsorganisation eller -forening af DMU kan indstille til vedtægtsændring til Formandskabet.